Dzisiaj jest: wtorek 23.07.2019 | Imieniny:

Świadectwo

świadectwo
 • Głód Boga
 •   Jestem siostrą ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mi­ło­sier­dzia św. Win­cen­te­go à Paulo, pra­cu­ję na Ukra­inie. Pra­gnę bar­dzo po­dzię­ko­wać za pi­smo Mi­łuj­cie się!. Szcze­rze mówiąc, my same dużo z niego korzystamy. To wspa­nia­ła rzecz, bo­ga­ta w treść. Lu­dzie bar­dzo chętnie je biorą i czy­ta­ją, zwłasz­cza że jest w języku rosyjskim. W ubiegłym roku otrzy­ma­ły­śmy dość dużo eg­zem­pla­rzy z Do­niec­ka i wszyst­kie się rozeszły. Roz­da­wa­ły­śmy je gdzie tylko się dało: w skle­pach, na bazarze, w szpitalu i po domach.

 • Lubitie Drug Druga – nasz przyjaciel, doradca i pomocnik
 •   Mieszkam w Mińsku, zajmuję się obroną życia, pro­wa­dzę spotkania z młodzieżą w szkołach średnich, w aka­de­mi­kach oraz na wyższych uczel­niach. Niestety, na Bia­ło­ru­si, oprócz cza­so­pi­sma Dar Życia i Waszej pu­bli­ka­cji Lubitie Drug Druga, nie ma innych pism na temat czy­sto­ści, obro­ny życia i moralności. Cza­so­pi­smo Lubitie Drug Druga jest naszym przy­ja­cie­lem, do­rad­cą i po­moc­ni­kiem. W szko­łach i w tych ośrod­kach, gdzie prowadzę za­ję­cia, zo­sta­wiam pismo dla na­uczy­cie­li, niestety tylko po jednym eg­zem­pla­rzu, ponieważ dla wszystkich mi nie star­cza.

 • Dar postu (cz. 2)
 •   W poprzednim artykule za­po­zna­łam Państwa z postem wa­rzyw­no-owocowym. O po­dob­nym poście czy­ta­my w Piśmie św., w Księdze Daniela (1, 12-15): „Poddaj sługi twoje dzie­się­cio­dnio­wej pró­bie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wy­glą­da­my, a jak wy­glą­da­ją mło­dzień­cy jedzący potrawy kró­lew­skie, i po­stą­pisz ze swo­imi sługami według tego, co widziałeś. Przystał na to żą­da­nie i pod­dał ich dziesięciodniowej próbie. A po upływie dzie­się­ciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych mło­dzień­ców, którzy spo­ży­wa­li potrawy królewskie”.

 • Zatroskane oczy Matki
 •   Szanowna Redakcjo! 

                Dziękuję za Wasze cza­so­pi­smo Miłujcie się!. Z ostat­nie­go nu­me­ru tego dwu­mie­sięcz­ni­ka do­wie­dzia­łam się o fenomenie 101 ob­ra­zów Matki Bożej w Rzy­mie, w 1796 roku, podczas bar­ba­rzyń­skiej nawały fran­cu­skich wojsk na pół­noc­ną część Włoch.

 • Pojednanie
 • Aby zrozumieć Bożą moc sakramentu pojednania, pozwalam sobie przed­sta­wić świadectwo o. Tima Deetera, które przekazał nam w czasie naszej misji w Azji: „W tym czasie codziennie odwiedzałem chorych w szpi­ta­lu, po­ło­żo­nym blisko mojej parafii (w USA). Na mojej liście – już od dawna – była też ko­bie­ta znaj­du­ją­ca się w stanie śpiączki. Pewnego dnia, gdy lista moich chorych, któ­rych musiałem odwiedzać, stała się »imponująco« długa, powiedziałem so­bie: »Najlepiej by było, aby tę kobietę usunąć z mojej listy; ona nie ma po­trze­by, żeby mnie widzieć, a poza tym ona przecież nie może ze mną rozmawiać«.

 • Dar postu
 • Jestem lekarzem klinicznym i zaj­mu­ję się le­cze­niem chorób we­wnętrz­nych. W oparciu o wyniki le­cze­nia ludzi po­stem pragnę po­dzie­lić się z czy­tel­ni­ka­mi Mi­łuj­cie się! swo­imi spostrzeżeniami na te­mat wiel­kie­go do­bro­dziej­stwa, jakim jest post w Kościele katolickim.

 • Wybraliśmy Kościół katolicki (2)
 •   Stephen K. Ray urodził się i wychował w pobożnej pro­te­stanc­kiej ro­dzi­nie baptystów. Jego ojciec wykładał Bi­blię i był dia­ko­nem. Rów­nież Stephen stał się wy­kła­dow­cą Pi­sma św. w Kościele bap­ty­stów. Punktem zwrot­nym w ży­ciu Ste­phe­na było wstą­pie­nie do Kościoła ka­to­lic­kie­go jego bli­skie­go przy­ja­cie­la, pastora. Wydarzenie to spra­wi­ło, że razem z żoną zaczęli dogłębnie po­zna­wać dok­try­nę Kościoła ka­to­lic­kie­go. W ten sposób roz­po­czę­li fascynującą na­uko­wą pod­róż, cofając się w czasie do po­cząt­ków chrze­ści­jań­stwa. Po set­kach godzin po­świę­co­nych studium pism Kościoła pierw­szych wieków oraz Bi­blii, doszli do prze­ko­na­nia, że Kościół rzymskokatolicki został założony przez Chry­stu­sa i tylko w nim jest pełnia prawdy. Ste­phen K. Ray oraz jego żona zostali przyjęci do Kościoła ka­to­lic­kie­go w dzień Pięć­dzie­siąt­ni­cy 1994 r.

 • Posłuchaj o nas w Twoim lokalnym radiu:


  Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86